2008-06-10

സുഹൃത്ത്‌

അവന്‍ ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു...

പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ അവന്‍ ദൈവത്തോട്‌ അവന്റെ മരണം ചോദിച്ചു...

ദൈവം ചിരിച്ചു കൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു
നിന്റെ മരണം ഞാന്‍ നിനക്കു തരാം....
പക്ഷെ....
പക്ഷെ നിന്റെ ആയുസ്സിനു വേണ്ടി എന്നോട്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച

നിന്റെ ആ സുഹൃത്തിനെ ഞാന്‍ എന്തു ചെയ്യും.....?

No comments: