2008-06-03

അപാരതഭൂമിക്കു വിപരീതമായി മലര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന ഷട്‌ പദത്തിന്റെ നോട്ടത്തില്‍ എന്ന പോലെ എനിക്ക്‌ മുന്നില്‍ തലകുത്തനെ നില്‍ക്കുന്ന യാഥാര്‍ത്യങ്ങള്‍.........അവക്കു മുന്നില്‍ ഞാന്‍ ചില വിനിമയ വൈകല്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു എന്നത് സത്യം... ഏതു വശത്തേക്ക് എത്ര ശക്തി പ്രയോഗിച്ചാലാണ്‌ പാദങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചു വരനാവുക എന്ന് നിര്‍ണ്ണയിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായിരുന്നു അപ്പോളെനിക്കു വാക്കുകള്‍......അവയുടെ ക്രമ രാഹിത്യം എനിക്ക്‌ മുന്നിലെ യാഥാര്‍ത്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടിയായിരുന്നു........

No comments: