2008-07-06

ശാ‍യരി

യാദോം മെ കബി തുംബി ഖോയേ ഹോംഗെ ..
ഖുലി ആംഖേം കബി തുംബി സോയേ ഹോംഗെ..

മാനാ ഹസ്നാ എക് അദാഹെ ഗം ചുപ്പാനേ കി..

മഗര്‍
ഹസ്ത്തെ ഹസ്ത്തെ കബി തുംബി രോയേ ഹോംഗെ..


1 comment:

MANIKANDAN [മണികണ്ഠന്‍] said...

നന്ദകുമാര്‍‌ താങ്കളുടെ വരികളും ആശയവും ഇഷ്ടമായി. എന്നല്‍‌ ചില ചെറിയ തിരുത്തലുകള്‍ നടത്തുന്നു. സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കുക, വെട്ടിക്കളയുക.
കഭീ, തുംഭീ, ചുപാനെ,