2008-07-05

ഹിന്ദി ശായരി

രാത്ത് കൊ രാത്ത് കാ തോഹ്ഫാ നഹി ദേത്തെ..
ഖുഷ്ബു കൊ ഖുഷ്ബു കാ തോഹ്ഫാ നഹി ദേത്തെ....
ദേനെ കൊ ത്തൊ ഹം തുഹ്മെ ചാന്ത് ബി ദേത്തെ..
മഗര്‍ ചാന്ത് കൊ ചാന്ത് കാ തോഹ്ഫാ നഹി ദേത്തെ...

2 comments:

പാമരന്‍ said...

വാഹ്‌ വാഹ്‌..

ശിവ said...

തുച്ഛെ ക്യാ ഹുവാ...

സസ്നേഹം,

ശിവ