2008-07-05

ഹിന്ദി സ

ഹാത്ത് ഉട്ടാക്കര്‍ ദുഅ മാംഗി
ദുഅ മെ റബ് സെ മൌത്ത് മാംഗി
റബ് നെ കഹാ മൌത്ത് തൊ തേരി
ദേ ദൂംഗാ മഗര്‍ വൊ ദോസ്ത് കി ക്യാ
ജിസ്നെ തേരി ലംബി ഉമര്‍ മാംഗി

3 comments:

ശിവ said...

മൈം തുച്ഛ്സേ ബസ് ഇത്നാ കഹ്നാ ചാഹ്താ ഹൂം കി മൈംനേ കുച്ഛ് നഹിം മാംഗാ...തേരി കസം...

സസ്നേഹം,

ശിവ

പാമരന്‍ said...

തുമ്ഹാരെ ദോസ്തീ കോ ത്രീ ചിയേര്‍സ്‌

നന്ദകുമാര്‍ ഇളയത് സി പി said...

ഇതു ഭാഗ്യമാണ്. ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സുഹ്രുത്ത് കൂട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്. ശിവ , പാമരന്‍ നന്ദി . ഇനിയും ഈ ലോകത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ?