2008-09-09

പരസ്പരം

ഇതാ ഞാന്‍ എന്ന് ഓടി ചെന്ന് അവളുടെ കൈകളില്‍ വീണുകൊടുക്കാനാണപ്പോള്‍ എനിക്കു തോന്നിയത്. പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇന്ന് അവളോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു പഞ്ഞിതുണ്ടുപോലെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പറന്നു പോകുന്നപോലെ... അതേ ഇന്നു ഞാന്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാതങ്ങളോളം അകലത്തില്‍ എനിക്കവളെ ഇഷ്ടമാണ്. അവള്‍ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവള്‍.. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെടാ‍ത്തത്.... അങ്ങനെ അങ്ങനെ.... പക്ഷെ നിരര്‍ത്ഥകമായ (?) ആ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ പലതും ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം അറിഞ്ഞു.. ഇതൊന്നും പക്ഷെ ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാത്തതല്ല എന്നിട്ടും ഒരിക്കല്‍ കൂടി അതൊക്കെ ഒന്നറിയുമ്പോള്‍ എന്തു രസം...... വരാം ഇനിയും വരും വരാതിരിക്കില്ല... ഇതാ ഇവിടെ അവള്‍

1 comment:

Gireesh Vengara said...

വരും വരാതിരിക്കില്ല...