2008-05-31

സഹായം

കു‌ട്ടുകാര എനിക്ക് ഒരു സഹായം വേണം ഞാന്‍ ബൂലോകം ബ്ലോഗ്ഗെരിന്ല്‍ വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നറിയാന്‍ സഹായിക്കാമോ?

No comments: